Rodo

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1),Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej
ul. Kaliska 25 a
62-310 Pyzdry

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez:

Ilona Jagielska

adres e-mail: 

muzeum_pyzdry@poczta.onet.pl
 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

  a)  Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej   zgodnie z art.6 ust.1 lit.c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27.04.2016 r. w szczególności na podstawie Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz.U. 2018, poz. 720),

b)  Realizacji umów, umów o dzieło, umów-zleceń, zgodnie z  art.6 ust.1 lit.b Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

c)  Monitoringu wizyjnego Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej, który prowadzony jest w celu   ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art.6. ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą z dnia 02.09.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1240).

d)  Marketingu usług własnych promowania działalności Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art.6. ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

e)  W pozostałych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

4.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli przesłankę do przetwarzania stanowi prze pis obowiązującego prawa,  podanie danych jest dobrowolne jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 a) Organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na zlecenie administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Inne podmioty uczestniczące w wykonywaniu obowiązków prowadzonych przez Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na podstawie stosownych umów i w zakresie obowiązującego prawa.

 6.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  zadań i obowiązków Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. Po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa szczególnie na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.       

 7.  Posiadają Państwo prawo do:

 a)  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

b)  sprostowania i usunięcia gdy nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,

c)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

9.Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej nie zamierza przekazywać danych osobowych do osób trzecich.